اخبار مهم

مقالات

آشنایی با جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو یا کشور کنگو دموکراتیک (کنگو کینشاسا) کشوری در مرکز آفریقا و پایتخت آن کینشاسا، دوّمین کشور بزرگ در آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان به‌شمار می‌آید.